CHE_5064 - Version 22014-10-12-Poppy-Westie-bench-sitting-hobby-© 2014 Penny Cherubino copy